jong-marshes-79mNMAvSORg-unsplash (2).jpg

Pentair aitab vett efektiivsemalt kasutada

1966. aastal asutatud Ühendriikide firmast Pantair on tänaseks kasvanud välja nutikaid ja jätkusuutlikke vee suunamise ja käitlemisega seotud lahendusi tootev firma, kes teenindab nii era- kui kommertskliente, erinevaid tööstusharusid, taristut ja põllumajandust. Pentairi tooted võimaldavad nii inimestel kui ettevõtetel saada ligipääs puhtale ja turvalisele veeressursile, vähendada selle tarbimist ning rakendada taaskasutust.

Ehkki Pentairile pandi alus ligi 80 aastat tagasi, siis praegusesse tegevusvaldkonda on jõutud läbi äride ostmiste ja müümiste. Kõigepealt tegutseti paberitööstuses, millele 1981. a lisandus elektriliste tööriistade pakkumine. Viimane müüdi 2004. aastal ja 2017. laiendati oma tegevusvaldkonda jätkusuutlikus tehnoloogias, ostes ära firma nimega Union Engineering.

2018. aastal jagunes ettevõte kaheks: vastavalt vee- ja elektriüksustele, millest esimene säilitas Pentairi nime ja aktsiasümboli PNR. 2019. aastal täiendati oma majapidamiste veekäitlemise lahenduste pakkumist, soetades kaks firmat: Pelican Water Systems ja Aquion. 2022. aastal laiendati vee käitlemise lahenduste pakkumist kommertsklientidele, soetades firma nimega Manitowoc Ice.

2023.a lõpu seisuga oli neil üleilmselt 10,5 tuhat töötajat, ettevõtte turukapitalisatsioon on 13,1 miljardit dollarit ning 2023.a müügitulu ulatus 4,1 miljardi dollarini. Kuigi tegemist on Ühendriikide ettevõttega, kuulub nende äritegevus Iiri maksujurisdiktsiooni.

Äritegevus

Pentairi müük jaguneb üsna võrdselt kolme segmenti: vool (Flow), veelahendused (Water Solutions) ja bassein (Pool).

markdown-image Allikas: Pentair

Voolu üksus (39% tulust) toodab erinevaid vedelikke jätkusuutlikult suunavaid pumpasid ja käitlemise süsteeme. Sinna alla lähevad pumpad, survepaagid, vee puhastuseks kasutatavad membraanbioreaktorid, filtrid, eraldussüsteemid. Umbes 39% segmendi käibest pärines mullu majapidamistelt ja põllumajandusest, 27% kommerts- ja taristuettevõtetelt ning 34% tööstusfirmadelt. Firma selle segmendi tooteid kasutatakse näiteks vedeliku pumpamiseks, merevee töötlemiseks, põldude kastmiseks, nafta- ja gaasisektoris eralduseks, kaevudest vee saamisel, vee käitlemisel ja ka hoonete tulekustutussüsteemides.

Veelahenduste üksus (29%) toodab vee käitlemise seadmeid, mis aitavad saavutada parema maitse ja kvaliteediga vett ja jääd ning kasutada vett produktiivsemalt. Sellesse segmenti mahuvad näiteks survepaagid, jää tegemise masinad, filtreerimistooted ja vee pehmendamise lahendused. 67% üksuse käibest pärineb kommertsklientidelt ja ülejäänud 33% on seotud majapidamistega.

Basseiniüksus (32%) pakub erinevaid innovaatilisi ja energiaefektiivseid lahendusi, et aidata nautida veemõnusid jätkusuutlikumalt. Selle segmendi alla lähevad pumpad, filtrid, küttekehad, valgustus, kontrollsüsteemid, automaatsed puhastajad, hooldusseadmed ja basseinitarvikud. Antud üksus teenindab nii majapidamisi kui ka kommertsbasseinide omanikke. Selles segmendis on ettevõttel üks suurem klient, kes tõi mullu sisse 15% kogu firma konsolideeritud käibest (2022.a vastavalt 20%).

Kõikides segmentides on ettevõttel arvukaid konkurente nii Ühendriikides, kui ka rahvusvahelistel turgudel. Lõviosa Pentairi tuludest pärineb Ühendriikidest (70%) ja ülejäänud mujalt maailmast.

markdown-image Allikas: Pentair

Majandustulemused

Alates 2018. aastast, mil ettevõte jagunes kaheks ning Pentairi nime alla jäi vaid veeüksus, on ettevõtte tulusid suudetud stabiilselt kasvatada. Üsna hoogsalt hüppas see üles pärast pandeemiat 2021. aastal, mil inimesed hakkasid oma kodusid täiendama ja basseini ehitamine muutuks popiks. 2022. ja 2023. aasta olid aga tagasihoidlikumad, sest nõudlus taandus ja edasimüüjate varud muutusid liiga kõrgeks. Lisaks aitas tulude poolt 2022. aastal Manitowoc Ice ülevõtt 1,6 miljardi dollari eest (teenis 2022. aastal 156,3 mln tulusid ja 12,2 mln puhaskasumit).

markdown-image Allikas: Pentair, Bloomberg

Üsna stabiilses võtmes on alates pandeemiast ning koos ülevõttudega kasvanud ka kulumieelne ärikasum (EBITDA), küündides 2023. aastal 960,6 miljoni dollarini ning andes 25,1% marginaali.

markdown-image Allikas: Pentair, Bloomberg

Aktsiakasum on pärast pandeemia hüpet püsinud viimastel aastatel stabiilsena, kuid konsensus näeb nii jooksval kui järgmisel aastal arvestatavat kasvu. 2021. aastal lansseeris ettevõte programmi, millega sooviti kiirendada firma kasvu, vähendada komplekssust ning tõsta marginaale. 2023. aastal rakendati teatud äride puhul restruktureerimisprogramm, mis aitab vähendada fikseeritud kulusid. Selle mõju kandub ka 2024. aastasse.

markdown-image Allikas: Pentair, Bloomberg

Pentair on 2024–2026 perioodiks seadnud endale eesmärgiks, et müügitulu kasvaks u 5% aastas, EBITDA keskmiselt 10% aastas ja aktsiakasum madala ühekohalise protsendi jagu aastas. Ärikasumimarginaali soovitakse läbi hinnastamise ja suurema efektiivsuse tõsta 2022.a 18,6% pealt 2026. aastaks 24% peale.

Ettevõte on teeninud 2019–2023 kumulatiivselt 2,2 mld vaba rahavoogu (sellest 549 mln 2023. aastal), võimaldades neil tõsta dividendi viimased 48 aastat järjest, olles praegu 0,23 dollarit aktsia kohta kvartalis (1,1% määr). Pentairil oli 2023. a lõpu seisuga vaba raha 170,3 mln dollarit ja võlga ligi 2 miljardit dollarit, mis annab netovõla ja EBITDA (2023.a) suhteks 1,9x.

2024.a esimese kvartali tulemused

Ettevõtte tegevjuht John L. Stauch nentis 23. aprillil teatatud esimese kvartali tulemuste raames, et pärast ligi nelja aastat väldanud suuri kõikumisi ärikeskkonnas, on nõudlus lõpuks normaliseerunud. See võimaldas neil saavutada esimeses kvartalis 1 mld dollari suuruse tulu (YoY –1% pärast rekordilist tulemust 2023.a esimeses kvartalis), mis ühtis analüütikute ootusega ja 181 mln dollari suuruse ärikasumi (YoY –2%).

Aktsia kohta teenitud kasum kerkis aastaga 0,91 dollarilt 0,94 dollarile (konsensuse ootusest 4 senti parem). Segmentide lõikes on arengud olnud erinevad: Flow segmendis oli kommerts- ja tööstussektoris sooritus hea, ent kõrged intressimäärad jätkuvalt mõjutavad negatiivselt nõudlust majapidamiste seas ja põllumajanduses. Water Solutions üksuses oli toitlustuse ja majutusega seotud firmade nõudlus ootuspärane ja Pool üksuses hinnati turgu heaks (teenindatakse high end kliente), v.a Californias, kus ilm mõjutas nõudlust. Basseinide osas nentis ettevõte, et näeb kasvanud huvi vanu renoveerida.

Teiseks kvartaliks prognoosis Pentair käibe 1–2% aastast kasvu ja 1,14–1,17 USD aktsiakasumit. Kogu 2024. aasta peale oodatakse käibe 2–3% kasvu 4,186–4,227 mld dollarile (analüütikud ootasid 4,23 mld) ning 4,15–4,25 dollari suurust aktsiakasumit (konsensuse ootus 4,20 USD).

Võimalused

--Pentair näeb strateegilise hinnastamise läbi võimalust kasvatada müügitulu järgmise kolme aasta lõikes 5% aastas ning efektiivsuse parandamise läbi tahetakse tõsta ärikasumi marginaali 2022. a 18,6% pealt 2026. aastaks 24% peale, mis muudab aktsiakasumi kasvu müügitulust kiiremaks.

--Värske vee kättesaadavus muutub põuaste perioodidega aina raskemaks, samal ajal vajadus selle järele suureneb, mis võiks tulla kasuks vee juhtimise ja puhastamise jätkusuutlikke lahendusi pakkuvale Pentairi üksusele. Intressimäärade langus motiveeriks majapidamisi võtma ette rohkem basseinide rajamisi ja uuendamisi (USAs on majapidamiste basseinide keskmine vanus 23 aastat).

Riskid

--Ettevõte on avatud äri- ja majandustsüklitele. Ehedaks näiteks oli 2021, kui pandeemia ajal kasvas tohutu suureks nõudlus basseinide järele, ent 2022. a ja 2023. a see müük tuli alla, kuna edasimüüjate varud oli muutunud liiga kõrgeks.

--Konkureeritakse tuhandete väiksemate kohalike ja regionaalsete firmade ning ka suurettevõtetega, kes võivad olla paremini positsioneeritud oma toote või kapitali poolest. Kasvav konkurents võib tähendada tulevikus ka hinnasurvet.

--Immateriaalne vara ulatub 4,3 miljardi dollarini ehk 66%ni koguvaradest. Selle väärtuse korrigeerimine võib tuua kaasa kahjusid. --15% 2023. a müügist oli seotud mullu ühe kliendiga (2022.a 20%), mis jätab üsna suure riski, kui see klient peaks ühel päeval oma tellimustega kellegi teise juurde minema või turuolukorrast tingituna oma tellimusi vähendama. Ettevõttel on teisigi suuri kliente, kuid ükski neist ei ületa 10% kogutulust.

--Koos teistega firmadega on Pentairi vastu esitatud u 590 kohtuhagi, mis seotud asbesti sisaldava materjali kasutusega. Kuigi tänaseks see äritegevus on lõppenud, siis vastutus tuleb potentsiaalselt endiselt võtta. Lõviosa neist aitaks katta nende enda tütarfirma Penwald Insurance Corp kaudu tehtud kindlustus, kuid kui hüvitised kasvavad suuremaks, siis võidakse ise maksmiskohustusega silmitsi seista. 2023.a lõpu seisuga oli kõikide hagideks arvestatud reserv 65 mln dollarit.

--Kui intressimäärad jäävad püsima praegusel tasemel pikamaks ajaks ega tule lähiperspektiivis oluliselt alla, siis see võib summutada ettevõtte kasvulootust. Kõrgete intressimäärade tõttu on olemasolevate majade müük Ühendriikides pidurdunud, sest inimestel on oma kinnisvaraga seotud laenuleping madalama intressimääraga ja sestap ei taheta oma maja müüa ning uut osta, mis muidu stimuleeriks basseinide uuendamise ja kraanivee filtreerimise turgu. Ettevõte on oma tänavuses väljavaates arvestamas, et intressimäära langus aitab nende ärikeskkonda elavdada.

Juhtkond

Tegevjuht John L. Stauch (59) on antud ametipostil töötanud alates 2018. aastast, enne seda oli alates 2007. aastast Pentairi asepresident ja finantsjuht. 2002–2007 töötas Honeywelli erinevate üksuste finantsjuhina.

Finantsjuht Robert P. Fishman (60) on praegusel positsioonil olnud alates 2020. aastast. 2010–2018 oli NCR Corporation finantsjuht.

Kokkuvõtteks

Pentair tegutseb valdkondades, mis idee poolest võiks olla äri kasvatamise seisukohast atraktiivsed, ent samal ajal ollakse tundlikud ka majanduse käekäigu suhtes. Aktsia edasist tõusu võib praegu siiski piirata valuatsioon, kuna aktsia kaupleb 18x järgmise 12 kuu oodatavat kasumit ning 14x EV/EBITDA (lähedal viimase kümne aasta kõrgpunktidele).

Pentairi aktsia USA börsil (valge), 12 kuu oodataval kasumil põhinev P/E (lilla) ja 12 kuu EBITDA-l põhinev EV/EBITDA kordaja (sinine) markdown-image Allikas: Bloomberg